آزمایشگاه ملل شهرک سلامت اصفهان

EN

الکتروفورز

Capillary Electrophoresis

Capillary's 3 OCTA


الکتروفورز پیشرفته با متد کاپیلاری
توانمندی در شناسایی و تفکیک انواع هموگلوبینها نظیر
HbJ, HbO, HbG, HbC, HbD, HbS, HbA2, Hbh, Hb Barts, HbA2 Variants, Hbh Constant Spring
تعیین ایمونوگلوبولین های سرم و ادرار جهت شناسایی انواع گاماپاتیهای منوکلونال و پلیکلونال و زنجیرههای کاپا و لامبدا
قابلیت اندازه گیری HbA1C با روش کاپیلاری با بالاترین میزان دقت و صحت
روش رفرانس NGSP(نهاد برجسته و شناخته شده برای استانداردسازیHb A1c )
الکتروفورز پروتئینهای سرم به روش کاپیلاری و تفکیک باند هایα1,α2,β1,β2, γ 
Newborn hemoglobin disorders screening
HbA1c
Hemoglobin disorders screening
Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT) (The most reliable chronic alcohol abuse marker)
Serum Protein by Capillary Electrophoresis

Auto Analyser (Mindray Manual BS – 800)

Mindray BS800 M

توانمندی در انجام 800 تست در ساعت
توانمندی در انجام تست‌های تخصصی بخش بیوشیمی
امکان جواب‌دهی آزمایشات در کمتر از دو ساعت
توانمندی در انجام آزمایش با کمترین حجم نمونه
توانمندی در برداشت نمونه از طریق بارکدخوان و بدون دخالت دست
کمترین میزان خطای کاربری با استفاده از تکنولوژی انتقال خودکار نتایج از دستگاه به صفحه آزمایشات بیمار توانمندی در تشخیص هوشمند لخته و حباب در نمونه
8 مرحله شستشوی خودکار برای جلوگیری از آلودگی نمونه

 

S.G.P.T (ALT)

 

L.D.H

Haptoglobin

Cholesterol

BUN

Acid Phosphatase Prostatic

Urine Protein 

T.I.B.C

Phosphorus

L.D.L Cholesterol

 

Citrate

C.P. K

Acid Phosphatase(total)

Urine Urea 

Total Bilirubin

 

Lactate

Hb A1c

Creatinine

C.P.K MB

Albumin

Urine Uric acid

Transferrin

Potassium

Lipase 

Immunoglobulin A

Cu

C3

Aldolase

Zinc 

Triglycerides

 

Microalbumin

Immunoglobulin E

 

C4

Alkaline Phosphatase

Urine Cysteine 

Urea

 

Magnesium

Immunoglobulin G

Cystatin-c

Calcium

Ammonia

 

Uric Acid

Protein Total

Oxalate

Immunoglobulin M

Direct Bilirubin

Ceruloplasmin

Amylase

 

Urine Calcium 

  

Immunoglobulin Sub Class

Fasting Blood Sugar

 

Apolipoprotein A1

 

Urine Copper

S.G.O.T (AST)

 

Iron

H.D.L Cholesterol

Chloride

Apolipoprotein B
⦁ Spectrophotometer
⦁ Elisa Reader
⦁ Electrolyte Analyzer
⦁ Elisa plate washer