آزمایشگاه ملل شهرک سلامت اصفهان

EN

آندرولوژی

Flow cytometery BD FacsCanto

Sperma Analyser Software (CASA)

Fluorescence microscope EUROStar III Plus
⦁ تابش فلورسانس ثابت با وجود LED تنظیم شده برای حصول نتایج قابل اعتماد
⦁ سازگار با محیط زیست (بدون جیوه)
⦁ قابلیت استفاده از عدسی چشمی و دوربین متصل به میکروسکوپ به صورت همزمان
⦁ دارای شدت نور کنترل شده به منظور تشخیص دقیق

تشکیل خانواده به عنوان یکی از دغدغه های انسانی همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، با این وجود حدود ۱۵تا۲۰ درصد زوجین در یک روند طبیعی صاحب فرزند نخواهند شد.
یکی از اولین بررسی ها جهت ارزیابی پتانسیل باروری، آنالیز پارامتر های اسپرمی و آزمایش های تخصصی مربوط به مایع منی (semen) می باشد.
این بخش مجهیز به دستگاه فلوسیتومتری BD FACSCanto™ II Clinical Flow Cytometry System و میکروسکوپ CASA می باشد.

Sperm Analysis (SA): CASA (Computer assistant Sperm Analysis
SA+SP (Sperm preparation)
Sperm Viability
Anti Sperm Antibody (ASA)
Leukocytospermia Testing
Spermatozoa DNA Fragmentation (SCSA, TUNEL)
Karyotype Analysis (KA)
Y chromosome microdeletion (AZFa, AZFb, AZFd)
CFTR mutation
CAVD
Post-Ejaculatory Urinalysis (UA)
Sperm fine-needle aspiration (FNA)
LH
FSH
Testosterone
Inhibin B